Please update your Flash Player to view content.

Informacija
Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais ir šeštadieniais

10:00 val.

(pirmadienį nėra)

antradieniais - penktadieniais

10:00 val.

Išpažinčių klausoma prieš šv. Mišias bažnyčioje.


 

Pamaldos

Pirmaisiais mėnesio

Penktadieniais meldžiamės

į Švč. Jėzaus Širdį.

Šeštadieniais meldžiamės

į Švč. Mergelę Mariją.

Švč. Sakramento adoracija

Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais

Gegužinės  (į Švč. Mergelę Mariją)

- gegužės mėn. 09:30 val.

Birželinės (į Švč. Jėzaus Širdį)

- birželio mėn. 09:30 val.

Rožinio malda

- spalio mėn. 09:30 val.

Advento metu giedamos

Švč. M. Marijos valandos 9:30 val.

Gavėnios metu, penktadieniais ir

sekmadieniais einamas

Šv. Kryžiaus kelias 9:30 val.

Gavėnios metu, sekmadieniais prieš ir po

Šv. Mišių giedami „Graudūs verksmai“


Atlaidai

Viešpaties Apreiškimo

Švč. Mergelei Marijai

(bažnyčios titulo)

kovo 25 d.(keliama į artimiausią sekmadienį)

Šv. Antano Paduviečio

 birželio 13 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Porciunkulės

rugpjūčio 2 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Šv. Pranciškaus Asyžiečio

spalio 4 d.


Raštinė dirba:

Darbo dienomis

(išskyrus pirmadienį)

nuo 9:00 val. iki 13:00 val.

Šeštadieniais

nuo 11:00 val. iki 18:00 val.

Sekmadieniais

nuo 11:00 val. iki 13:30 val.

Būtinu atveju

kreipkitės bet kuriuo metu

 

 


Kalendorius

loader

Naujienų prenumerata

Vyskupo vizitacijos laiškas

 

 

Kauno Arkivyskupas Metropolitas

 Kaunas, 2011 01 13   Nr. 9

VYSKUPO VIZITACIJOS LAIŠKAS

 

Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Svč. Mergelei Marijai parapija

2010.10.14 ir 17 d.

Planuojant parapijos sielovadą, ateityje rekomenduojama ypatingai kreipti dėmesį:

1. Parapijos sielovada vykdoma vadovaujantis Kauno arkivyskupijos II sinodo nutarimais.

2. Labai svarbu, kad parapijos sielovadoje visuomet svarbiausias dėmesys būtų skiriamas šv. Mišių ir sakramentų (ypač Atgailos) šventimui, Dievo žodžiui ir katechezei, šeimų sielovadai, vaikų bei jaunimo krikščioniškam ugdymui. Tegul ir ateityje šioms ir kitoms svarbiausioms sielovados sritims (Švč. Sakramento adoracijai, įvairioms pamaldumo praktikoms, maldos grupių veiklai, šeimoms, artimo meilės tarnystei, piligriminėms kelionėms) būna skiriamas reikiamas dėmesys.

3. Visuomet sveikintinos pastangos, ugdant sąmoningą dalyvavimą liturgijoje (liturgijos supratimas, bendruomeninis giedojimas, Dievo žodžio skelbimas) ir bendruomeniškumo savimonę. Linkime, kad kuo daugiau parapijiečių brangintų Viešpaties dieną ir maldingai dalyvautų sekmadienio šv. Mišiose.

4. Pagirtinas klebono ir aktyvių parapijiečių uolumas, rūpinimasis parapijos ir bažnyčios reikalais. Tegul kuo daugiau parapijiečių, gyvo tikėjimo dėka, atranda parapiją kaip tikinčiųjų bendruomenę.

5. Padėka visiems parapijos aukotojams ir geradariams. Tegul kuo daugiau parapijiečių jaučia atsakomybę už savo parapiją ir pareigą prisidėti asmeniniu įnašu.

6. Pastarųjų metų bėgyje parapijos tikintieji, jaunimas dalyvaudavo Arkivyskupijos bei dekanato gyvenime. Linkime, kad ir ateityje tikintieji aktyviai atsilieptų į bendras Arkivyskupijos iniciatyvas, ypač įgyvendinant II Sinodo nutarimus ir puoselėjant Šiluvos šventovę.

7. Džiaugiamės ir linkime tolimesnio glaudaus parapijos bendradarbiavimo su Žemės ūkio institutu, mokyklomis, seniūnija, bendruomenėmis, kitomis institucijomis, įmonėmis ir organizacijomis. Nuoširdi padėka institucijų vadovams bei darbuotojams.

8. Parapijos gyvenime labai svarbi yra Pastoracinės ir Ekonominės tarybos veikla. Į naują Pastoracinę ir Ekonominę tarybą tebūna išrinkti uolūs, aktyvūs, Bažnyčią mylintys parapijiečiai. Linkime ir trokštame, kad Pastoracinės tarybos nariai visuomet tokiais išliktų ir tokiu būdu telktų visą parapijos bendruomenę. Siekiant užtikrinti aktyvios veiklos tęstinumą, yra svarbu reguliariai kviesti posėdžius ir tuo būdu parapijos sielovadoje sistemingai įgyvendinti II Sinodo nutarimus.

9. Klebono, Pastoracinės tarybos narių svarbi pareiga telkti parapiją, ugdyti parapijiečių sąmoningumą, vienyti iniciatyvas. Planuojant sielovadą, o taip pat sudarant pastoracinį metų planą, labai svarbu adekvačiai paskirstyti dėmesį ir resursus visoms sielovados sritims.

10. Yra svarbu dėti pastangos burti šeimas. Si sielovados sritis visuomet turi būti gyva ir aktuali, ypač vienijanti jaunas šeimas. Svarbu sužadinti ir palaikyti šeimų norą drauge burtis, užmegzti nuolatinį ir artimą ryšį su dekanato (arkivyskupijos) Šeimos centru, kokiu nors šeimų judėjimu (pvz. Sutuoktinių susitikimų, Kanos šeimų, nuvykti į Pakutuvėnų šeimų stovyklą ar pan.).

11. Labai svarbu skirti dėmesį tėvams, kurių vaikai rengiasi Pirmajai Šventajai Komunijai, Sutvirtinimo sakramentui. Tinkama katechezė, "Alfa" kursas ar kita programa tesubrandina tėvų maldos grupę, kuri ateityje taip pat galėtų tapti parapijos šeimas vienijančiu branduoliu. Maldos grupei labai svarbus kunigo palaikymas, tikėjimo kelionę sustiprinančios rekolekcijos.

12.Eilėje parapijų daug vilčių teikia programa "Atgaivink", "Alfa" kursas ir kitos programos, įvairios maldos grupės, draugijos, gyvo tikėjimo bendruomenės (Gyvojo rožinio, Dievo gailestingumo, Marijos legiono, Šiluvos Dievo Motinos ir tt.) bei pamaldumo praktikos. Labai rekomenduotume maldos gyvenimą plėsti šia linkme, ypač skatinant adoruoti Švč. Sakramentą, skaityti Šv. Raštą ir su juo melstis. Meile Dievo žodžiui degantys Šv. Rašto skaitymo ir maldos grupės tikintieji tepadeda ir kitiems parapijiečiams naujai atrasti Dievo žodį, tepadeda burti Šv. Rašto skaitymo ir maldos grupeles, ypač į jas pakviečiant parapijos jaunimą, šeimas.

13.Parapijoje labai svarbi vaikų ir jaunimo sielovada. Visuomet siektina, kad sakramentams besirengiantys vaikai ir jaunimas galėtų aktyviai įsitraukti į kokios nors grupės veiklą (pvz. vaikų, jaunimo chorelį, adoruotojų, ministrantų, liturgijos pažinimo, Šv. Rašto skaitymo, maldos grupelę, ir kt.). Visa tai galėtų išaugti į grupę (-es) jaunimo, kurį vienytų gyvas tikėjimas, sekmadienio liturgija ir malda. Pastovus parapijos jaunimo vadovas, palaikydamas nuolatinį ryšį su dekanato Jaunimo centru, užtikrina veiklos gyvybingumą sistemingumą ir tęstinumą.

14. Labai svarbi Pirmosios šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramento katechezė. Kai parengsite galinčius tai daryti vadovus, siūlysime taip pat ir jūsų parapijos sutvirtinamiesiems "Alfa" kursą. Siektina, kad sutvirtinamieji (bent didesnė dalis) taptų jaunų tikinčių žmonių bendruomene, įsijungtų į parapijos jaunimo tarpą kitais metais Sutvirtinimo sakramentui padėtų rengtis bendraamžiams. Būtina dėti pastangas palydėti ir užtikrinti vaikų bei jaunuolių sakramentinės sielovados tęstinumą.

15. Siektina, kad kuo daugiau tėvų (ypač jiems pritaikytos katechezės ar "Alfa" kurso dėka) skirtų reikiamą dėmesį religinio gyvenimo sąmoningumui šeimoje. Jauniems žmonėms labai svarbu tikybos mokytojos, katechetės, tėvų asmenyje matyti gyvo, jaunatviško tikėjimo liudijimą. Linkime augti tikėjime, jaunų žmonių asmenybes brandinti Evangelijos tiesa.

16. Nuoširdi padėka tikybos mokytojoms. Mokyklų vadovų geranoriškumas, geri santykiai su pedagogais padeda visapusiškai ugdyti jaunus žmones.

17. Džiugina parapijos karitiečių aktyvi veikla, vykdomos akcijos. Ją svarbu nuolat atnaujinti, bendradarbiaujant su mokyklomis ugdyti jaunuosius karitiečius. Taip pat svarbu padėti visiems parapijiečiams ugdyti karitatyvinę savimonę. Svarbu, kad parapijoje gyvenantys žmonės jaustų pareigą vieni kitiems padėti, vieni kitus sušelpti, pasidalinti, užjausti, pagelbėti ištikus nelaimei. Artimo meilė, geranoriškumas ir gailestingumas yra reikalingiausios žmogaus kilnumo dorybės. Nuoširdi padėka klebonui ir visiems, kurie remia ir palaiko karitatyvinę veiklą.

18. Labiau negu medžiaginiai nepritekliai, žmogų prislegia dvasinis vargas. Tegul parapijos bendruomenė visuomet bus jautri kenčiantiems, vienišiems, viltį praradusiems, į gyvenimo pakraštį nustumtiems žmonėms. Žmogiškas ir krikščioniškas gerumas tepadeda gydyti žaizdas. Kiekvieno krikščionio svarbi pareiga - gyventi viltimi ir viltį skleisti savo aplinkoje.

19. Padėka klebonui ir visiems besirūpinantiems ligonių sielovada. Tegul ir ateityje sergantys visuomet jausis parapijos bendruomenės nariais, o juos slaugantys ir jais besirūpinantys patirs artimo meilės ir gyvo tikėjimo palaimą.

20. Deramą dėmesį ateityje reikia skirti Ligonių patepimo sakramento katechezei, kad kuo daugiau parapijiečių pasinaudotų atleidžiančia ir gydančia Dievo malone.

21. Džiugu, kad skiriate dėmesį piligriminėms kelionėms. Tegul kuo daugiau parapijiečių atranda piligrimystę, kaip gilią susitikimo su Dievu patirtį. Taip pat rekomenduojame užmegzti ryšį su Arkivyskupijos Jono Pauliaus II Piligrimų centru.

22. Parapijos lankymas tegul visuomet tikintiesiems sudaro progą augti tikėjime, aktyviai dalyvauti savo parapijos gyvenime.

23. Labai svarbu tinkamai sutvarkyti bažnyčios presbiteriją ir vidų, laikantis Bažnytinio meno komisijos nuorodų.

24. Pastoracijos vykdymui svarbu turėti parapijos namus. Labai vertinamos klebono pastangos sutvarkyti vienuolyno patalpas, kurios atlieptų į plačius sielovados poreikius. Jaukios, šiltos, gerai įrengtos ir sutvarkytos patalpos sudaro puikias sąlygas visoms sielovados sritims: katechezei, maldos grupių, šeimų, jaunimo, karitatyvinei veiklai, piligrimystei, bendruomeniškumo ugdymui.

25. Visuomet yra aktuali informacijos sklaida: skelbimai parapijiečiams, skelbimų lenta bažnyčioje ir šalia jos, interneto svetainė, kitos informavimo priemonės.

Tvirtai tikėdami Viešpačiu Jėzumi Kristumi ir pasitikėdami nuolatine Švč. Mergelės Marijos globa linkime, kad parapijos klebono, Pastoracinės tarybos narių, aktyvių sielovados bendradarbių ir visų parapijiečių darniai sutelktos pastangos neštų gausių vaisių Šventojoje Dvasioje didesnei Dievo garbei, sielų išganymui, parapijos augimui ir visos Kristaus Bažnyčios klestėjimui.

Kauno arkivyskupas metropolitas                             Sigitas Tamkevičius SJ