Parapija

Pagrindinė organizacinio ir sielovadinio darbo vieta arkivyskupijoje yra parapija, kuria kaip jos ganytojas, Arkivyskupo vadovaujamas, rūpinasi jo paskirtas klebonas.

Parapija yra Dievo tautos bendruomenė, per kurią Bažnyčia vykdo savo pasiuntinystę. Parapijoje švenčiama Eucharistija, kiti sakramentai, skelbiamas Dievo žodis, vykdoma sielovada, artimo meilės tarnystė. Tai pirmoji tikėjimo, maldos ir krikščioniškos artimo meilės mokykla.

Parapija yra pagrindinis ir teisiškai savarankiškas arkivyskupijos pastoracinis vienetas.

Parapijoje tikinčiųjų bendruomenė įgauna apčiuopiamą išraišką. Todėl Vatikano II Susirinkimas sako: „Pasauliečiai teįpranta veikti parapijoje, palaikydami glaudų ryšį su savo kunigais; teiškelia jie bažnytinėje bendruomenėje savo ir pasaulio problemas bei žmonių išganymo klausimus, kad šie būtų svarstomi ir sprendžiami bendromis pastangomis" (Dekretas dėl pasauliečių apaštalavimo Apostolicam actuositatem, 10).

Parapija turi tapti konkrečia vieta, kur tikėjimo patyrimas būtų perduodamas kiek galima didesniam parapijiečių ir parapijos teritorijoje gyvenančių žmonių skaičiui. Už parapijos sielovadą tiesiogiai atsakingas Vietos ordinaro paskirtas klebonas. Jam padeda kiti parapijai paskirti dvasininkai ir sielovados bendradarbiai. Spręsdamas svarbiausius pastoracijos klausimus, klebonas bendradarbiauja su parapijos pastoracine taryba, o turto valdymo klausimus aptaria su parapijos ekonomine taryba. Parapijos pastoracinė ir ekonominė tarybos veikia pagal Ordinaro (vietos vyskupo) patvirtintus nuostatus.

Visose Kauno arkivyskupijos parapijose, neatsižvelgiant į jų dydį ar situaciją

ir siekiant tinkamai įgyvendinti parapijos misiją, turi būti: švenčiama Eucharistija, kiti sakramentai, skelbiamas Dievo žodis, rūpinamasi pamaldų, religinių švenčių, atlaidų organizavimu, aktyviu tikinčiųjų dalyvavimu liturgijoje, choro dalyvių, lektorių, patarnautojų, adoruotojų sielovada ir nuolatiniu ugdymu, liaudiškojo pamaldumo praktikavimu, piligriminių kelionių rengimu. Organizuojama vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų katechezė, padedama pasirengti sakramentiniam gyvenimui ir jį praktikuoti.

Skiriamas reikiamas sielovadinis dėmesys šeimoms, vykdoma karitatyvinė veikla, teikiama dvasinė ir medžiaginė pagalba. Vargstantiems, organizuojamos labdaros ir savitarpio pagalbos akcijos.

Stipresnės kaimo, o ypač miestelių ir miestų parapijos, atsižvelgdamos į vietos sąlygas, tikinčiųjų situaciją ir arkivyskupijos prioritetus, vykdo šeimų, vaikų ir jaunimo, ligonių ir neįgaliųjų sielovadą, rūpinasi dvasiniais pašaukimais ir piligrimų, pagyvenusių asmenų, nuo Bažnyčios nutolusiųjų sielovada, ugdo blaivaus gyvenimo būdą, atlieka suaugusiųjų švietimo, ekumeninę veiklą ir kt.

Kauno Arkivyskupijos II - jo Sinodo nutarimai, psl. 56 - 58.

 

PARAPIJOS ATNAUJINIMO MALDA

 

Maloningasis Dieve,

Esame Tavoji tauta, apsupta Tavo meilės. Dėkojame, kad pasilieki su mumis per visus laikus.

 Atgaivink mus ir atnaujink. Neleisk mums nuo Tavęs atsiskirti. Suteik mums galią keisti pasaulj ir atkurti

teisingumą. Išgydyk mus nuo visokios prievartos ir

žiaurumo.

Atverk mums savo Žodžio gelmę ir suteik jėgų

Juo gyventi. Sutaikyk priešus, kad jie taptų draugais. Pažadink mus šventumui, išgydyk mūsų

bendravimą. Atgaivink parapijas, sujunk mūsų šeimas. Pripildyk mus džiaugsmo, kad švęstume

gyvenimo pilnatvę.

Suteik mums malonę būti meilės

bendruomene, kuri kasdien i Tave panašėtų. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

 

Amen.